DEBUG COLUMNS

Termes i Condicions d’ús

Titularitat i objecte de la Plataforma web

El lloc web www.toormix.com (en endavant la “Web” o la “Plataforma”) és una plataforma informàtica propietat de Toormix House, S.L. (En endavant l’”Empresa” o “Toormix”), societat legalment constituïda sota la legislació espanyola amb NIF B66829797, amb domicili social al carrer de Ca l’Alegre de Dalt, número 55, Baixos C, 08024 Barcelona i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona sota el volum 45519, foli 128 i full número 490.444.

La pàgina web ha estat dissenyada amb la finalitat d’oferir als nostres usuaris, clients i consumidors informació detallada sobre els nostres productes i serveis.

Les relacions entre el web i l’Usuari es regiran per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i la resta de legislació espanyola que sigui aplicable.

Acceptació dels Termes i Condicions

L’accés a i ús de la nostra Plataforma així com la informació, serveis i contingut estan subjectes a la legislació i normativa reguladora aplicable així com a les disposicions establertes en els presents Termes i Condicions d’ús.

L’Usuari reconeix i accepta haver llegit i comprès les Condicions d’ús de la Plataforma el contingut constitueix la totalitat de l’acord entre l’usuari i Toormix.

En utilitzar qualsevol de les funcionalitats del nostre lloc web, l’Usuari expressament reconeix i accepta obligar-se pels termes i condicions d’ús així com per la Política de Privacitat de la Plataforma i altres polítiques corporatives de Toormix que siguin d’aplicació. Així mateix, l’Usuari reconeix i accepta que els serveis i continguts oferts a través de la Plataforma no infringeixen ni han de ser utilitzats per infringir la normativa i/o regulacions vigents aplicables.

Toormix es reserva el dret de modificar els termes i condicions d’ús de la Plataforma sense intervenir notificació específica a l’Usuari. En aquest sentit és important que l’Usuari consulti els Termes i Condicions d’ús regularment.

Operativa

Dades personals. La visita al web no suposa que l’Usuari estigui obligat a facilitar cap mena d’informació sobre si mateix. En el supòsit que proporcioni alguna informació de caràcter personal, les dades recollides seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, resultant en aquest cas la nostra Política de Privacitat.

Registre. Tots els usuaris, tant registrats com no, es comprometen a navegar pel web i a utilitzar el contingut de bona fe.

En el procés de registre a través dels formularis de contacte es demanarà informació personal de l’usuari per tal de poder donar compliment a les finalitats relatives a poder atendre les seves sol·licituds i poder mantenir-lo informat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els nostres productes i serveis.

Edat. L’usuari declara que és major d’edat (major de 18 anys).

Exclusions de Responsabilitat

En raó a les situacions imprevisibles que caracteritzen els entorns tecnològics i a Internet, Toormix es reserva el dret de suspendre temporalment l’accés o qualsevol de les funcionalitats i/o seccions ofertes a la Plataforma, ja sigui per raons de caràcter tècnic, per motius de seguretat o manteniment. Així mateix, Toormix es reserva el dret d’implementar i realitzar canvis i/o actualitzacions del web en qualsevol moment, amb o sense notificació prèvia. En qualsevol cas, l’Usuari reconeix i accepta que Toormix podrà realitzar determinades accions per impedir l’accés de l’Usuari a la Plataforma en determinats moments per períodes limitats. En aquest sentit, l’Usuari accepta que Toormix no serà responsable, com a resultat d’aquestes accions, de la supressió o la manca en la posada a disposició de determinats continguts o funcionalitats de la plataforma web.

Toormix no representa ni garanteix l’obtenció de determinats resultats després de la utilització dels serveis de la Plataforma. En conseqüència, sota cap circumstància Toormix, els seus representants, directors, empleats seran responsables per qualsevol dany incidental, fortuït, especial o conseqüencial, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu qualsevol pèrdua de guanys, de dades o d’oportunitats de negoci, errors de programari, tinguin o no caràcter previsible i que resultin o tinguin connexió directa o indirecta amb l’ús de la Plataforma.

Toormix no es responsabilitza de cap manera d’aquells continguts, activitats de qualsevol tipus, productes i serveis als quals es pugui accedir mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirectament, a través de la nostra Plataforma, incloent aquells llocs web de marques que col·laboren amb Toormix. Els enllaços inclosos o que puguin arribar a incloure en la nostra pàgina web no representen cap tipus de relació entre Toormix i les persones físiques o jurídiques titulars dels llocs web als quals es pot accedir mitjançant aquests enllaços ni suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre el lloc o els seus continguts.

Toormix no es responsabilitza de qualsevol pèrdua o dany que pugui patir l’Usuari com a conseqüència de l’ús inadequat de la Plataforma o si l’Usuari incompleix amb els Termes i Condicions de la web.

Propietat Intel·lectual

L’Usuari reconeix i accepta que la totalitat dels drets, títols i interessos de i associats a la Plataforma Web, els seus continguts i aplicacions informàtiques, si escau, incloent qualsevol modificació, actualització i noves versions així com qualsevol marca, nom comercial, know how, drets d’autor, noms de domini i qualsevol altre dret de propietat industrial o intel·lectual inherent a la Plataforma són propietat exclusiva de Toormix o són utilitzats per Toormix sota llicència i amb la deguda autorització dels titulars d’aquests drets, títols o interessos. En aquest sentit, l’Usuari no adquireix cap dret de propietat intel·lectual o industrial pel simple ús de visitar el nostre lloc web i qualsevol de les seves funcionalitats, de manera que, en cap moment aquest ús serà considerat com a una autorització o llicència per utilitzar els continguts de la Plataforma amb finalitats diferents de les que es contemplen en els presents Termes i Condicions d’ús.

En virtut de l’anterior, queda prohibida la reproducció total o parcial, modificació, transformació, còpia, distribució, comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació sobre la pàgina web, els seus continguts, aplicacions, disseny i forma de presentació dels seus continguts així com el seu codi font i tots aquells elements que conformen l’estructura i aparença de la Plataforma. Així mateix, l’Usuari reconeix i accepta que queda prohibit descompondre, realitzar enginyeria inversa o realitzar obres derivades del programari que suporta el funcionament i accés al lloc Web i dels serveis continguts en ell.

L’incompliment de qualsevol de les disposicions aquí estipulades comportarà que Toormix exerciti en contra de l’infractor o infractors les accions legals pertinents per a la defensa dels seus drets, títols i interessos, incloent la facultat de reclamar els danys i perjudicis que es corresponguin.

Política de Privadesa, Protecció de Dades i Política de Cookies

Amb l’acceptació dels presents Termes i Condicions d’ús, l’Usuari reconeix i accepta haver llegit, comprès i acceptat la nostra Política de Privacitat i Política de Galetes.

Incompliment

En cas d’incompliment de qualsevol dels compromisos especificats en la present, es podrà donar per finalitzada o suspendre, en qualsevol moment, de forma unilateral i sense avís previ, la prestació del servei a través del web a l’Usuari.

Aquesta suspensió o retirada no donaran en cap cas dret a indemnització cap a l’Usuari.

Llei Aplicable i Jurisdicció

La interpretació i aplicació dels termes i condicions d’ús de la Plataforma es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol discrepància que pogués sorgir en la interpretació i/o execució dels Termes i Condicions d’ús aquí previstos, les parts se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Tribunals de Barcelona. No obstant, en el cas que la legislació espanyola o autonòmica per a la Defensa de Consumidors i Usuaris estableixi la possibilitat que l’Usuari triï el fur corresponent al seu lloc de residència, es procedirà conforme al que disposa aquesta normativa.

Contacte

Per a qualsevol pregunta relacionada amb els serveis de la nostra Plataforma i dels Termes i Condicions que la regulen, pots posar-te en contacte mitjançant petició escrita dirigida a les nostres oficines:

TOORMIX HOUSE, S.L.
Ca l’Alegre de Dalt, número 55, Bajos C, 08024 Barcelona
O per mitjans electrònics adreçant-se a [email protected]